DOKUMENTY DO POBRANIA I INFORMACJE DLA

icon_oneWIERZYCIELA

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_twoDŁUŻNIKA

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie wraz z kosztami egzekucyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_threeDO POBRANIA

Dostępne są tu dokumenty: akty prawne, wnioski, oświadczenia, zlecenia oraz pełnomocnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

WIERZYCIEL

 • w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale
 • wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady  na piśmie lub ustnie do protokołu
 • we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione

 

 WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.
Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

We wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione

Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.
Wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc.

We wniosku egzekucyjnym powinno znaleźć się jak najwięcej danych dłużnika:

 • osoba fizyczna: numer dowodu osobistego, Pesel, NIP
 • osoba prawna: numer NIP, Regon, KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości, powinno dołączyć się informacje:

 • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem
 • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości)
 • dokładne położenie nieruchomości (adres)

Wskazując egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności czy rachunku bankowego dłużnika, powinno dołączyć się poniższe informacje ale nie posiadając wiedzy komornik poszukując majątku może ustalić wszystkie poniższe dane:

 • nazwy zakładu pracy dłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu;
 • nazwy trzeciodłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu– podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty);
 • ­nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika;
 • nie posiadając wiedzy na temat majątku dłużnika - należy we wniosku wskazać wszystkie możliwe sposoby egzekucji z dopiskiem (zgodnie z ustaleniami komornika)

Dokumenty do pobrania:

pdf1     wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2307)

pdf1   word1  wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

pdf1   word1  wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego
pdf1   word1  wniosek o wykonanie zabezpieczenia
pdf1   word1  wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/ użytkowego

pdf1   word1  wniosek o doręczenie korespondencji przez komornika
pdf1   word1  wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Wierzyciel zgodnie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Zgodnie art.10 ust.3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Dokumenty do pobrania:

pdf1   word1  oświadczenie o wyborze komornika

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU

Wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 801 kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 44 a ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych
opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela wynosi 100zł.

Dokumenty do pobrania:

pdf1   word1  zlecenie poszukiwania majątku

WYDATKI W TOKU EGZEKUCJI

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych, Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami są:

 • należności biegłych i tłumaczy;
 • koszty ogłoszeń w pismach;
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika;
 • zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią
  oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się
  utrwalenia czynności;
 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 • koszty działania komornika, o których mowa w art. 8, poza terenem rewiru komorniczego;
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
 • koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze
  wieczystej;
 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

ZALICZKA NA WYDATKI

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 6, komornik żąda zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel powinien wskazać:

 • miejsce, w którym znajdują się ruchomości
 • wymienić ruchomości, które należy zająć.
Potrzeba tej informacji uzasadniona jest nie tylko przepisami (art. 844 i 801 kpc), lecz także koniecznością, ponieważ coraz częściej miejsce siedziby dłużnika
nie pokrywa się z miejscem, w którym znajdują się jego ruchomości.

W interesie wierzyciela leży wskazanie, które z ruchomości należy zająć,
aby można było z nich skutecznie przeprowadzić egzekucję.

Potrzeba współpracy wierzyciela z komornikiem w egzekucji z ruchomości występuje nie tylko we wstępnej fazie postępowania. Na swój wniosek wierzyciel może uczestniczyć przy czynnościach zajęcia lub żądać sprawdzenia zajętych ruchomości (art. 850 kpc).   Wierzyciel może wnieść zarzuty na oszacowanie ruchomości (art. 853 § 2 kpc) i zgłosić wniosek o zmianę dozorcy.

Aktywność wierzyciela przejawia się również przy wysłuchaniu związanym
ze zmianą dozorcy (art. 860 kpc). Jeżeli dłużnik odmawia przyjęcia zajętych ruchomości pod dozór lub gdy z ważnych przyczyn nie można zajętych ruchomości pozostawić pod dozorem osoby, u której ruchomości te zostały zajęte, wierzyciel może zostać ustanowiony dozorcą zajętych ruchomości
(art. 855 § 1 kpc).

Z ważnych przyczyn, takich jak obawa przed usunięciem zajętych ruchomości, uzasadniona obawa przed udaremnieniem egzekucji, potrzeba ochrony przed zmniejszeniem wartości wskutek nieodpowiedniego przechowywania zajętych ruchomości – komornik może oddać zajęte ruchomości innej osobie,
nie wyłączając wierzyciela.

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Wskazując egzekucję z nieruchomości, powinno dołączyć się informacje:

 • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem
 • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości)
 • dokładne położenie nieruchomości (adres, obręb i nr działki ewidencyjnej)
Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Wierzyciel kieruje ją do nieruchomości w celu uzyskania zaspokojenia swojego roszczenia z ceny, za którą nieruchomość zostanie sprzedana.

Składa się ona z kilku etapów postępowania, które następują po sobie i są ze sobą funkcjonalnie związane. Są nimi:

 • zajęcie nieruchomości
 • opis i oszacowanie nieruchomości
 • sprzedaż licytacyjna
 • przybicie i przysądzenie własności nieruchomości
 • podział sumy uzyskanej z egzekucji

 EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komornik kieruje wezwanie do zakładu pracy dłużnika, aby poza częścią wolną
od zajęcia nie wypłacał dłużnikowi żadnego wynagrodzenia i by zajęte wynagrodzenie przekazywał bezpośrednio Komornikowi.

Zakład pracy zobowiązany jest zawiadomić wierzyciela, jak i komornika, o każdej zmianie związanej z wynagrodzeniem dłużnika.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik zaznacza, że zajęcie obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wynagrodzenie
za prace zlecone, dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie związane
ze stosunkiem pracy, zysk i udział w funduszach, pozostających
w związku z zatrudnieniem, oraz wszelkie inne dochody (także w naturze),
jakie uzyskiwane są w ramach stosunku pracy.

[/cherry_fixed_parallax]

DŁUŻNIK

WPŁATY

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie wraz z kosztami egzekucyjnymi. Wszelkich wpłat komornikowi można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy komornika
 • przekazem pocztowym na rachunek bankowy komornika
 • gotówką na kwitariusz przychodowy (osobiście w kancelarii lub komornikowi podczas czynności terenowych)

Przy wpłatach należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego

Numer konta bankowego:

Alior Bank
59 2490 0005 0000 4500 4319 6035
tytułem: np. Jan Kowalski (imię i nazwisko dłużnika) KM 100/19

OBOWIĄZEK DŁUŻNIKA

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny
w wysokości 2000 zł. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ

Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku.

Zgodnie z art. 801 kpc jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z  oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W razie jego odmowy Komornik może ukarać dłużnika grzywną.  

pdf1   word1  oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest (zgodnie art 300- 302 kodeksu karnego):

 • usuwanie składników mienia spod egzekucji
 • ukrywanie składników mienia przed egzekucją
 • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem
 • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja
 • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem

OTWARCIE POMIESZCZEŃ I PRZESZUKANIE.

Zgodnie z art. 814 kpc jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otwarcie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie.
Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik
ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem
oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego Prezesa Sądu Rejonowego.
W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Sądu Rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

KOSZTY EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Zgodnie z art. 7701 prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go
w klauzulę wykonalności.

Na koszty egzekucyjne składają się:

 • opłaty egzekucyjne
 • wydatki gotówkowe

PLIKI DO POBRANIA

pdf1  USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
pdf1  USTAWA o komornikach sądowych

pdf1  USTAWA o kosztach komorniczych 

pdf1     wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2307)

pdf1   word1  wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
pdf1   word1  wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego
pdf1   word1  wniosek o wykonanie zabezpieczenia
pdf1   word1  wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/ użytkowego
pdf1   word1  wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

pdf1   word1  wniosek o doręczenie korespondencji przez komornika
pdf1   word1  oświadczenie o wyborze komornika
pdf1   word1  zlecenie poszukiwania majątku
pdf1   word1  oświadczenie wskazanie rachunku bankowego do przekazywania kwot
pdf1   word1  oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku
pdf1   word1  pełnomocnictwo ogólne
pdf1   word1  pełnomocnictwo szczególne do odbioru wyegzekwowanych kwot

pdf1   word1  wniosek (pusty szablon)