LICYTACJE

LICYTACJE RUCHOMOŚCI   LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

e-licytacje 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 

Niezabudowane działki ul. Żuławska 58a Gdańsk - DRUGI TERMIN 09.05.2024 e-licytacja

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
drugi termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KM 431/21

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:

e-licytacje.komornik.pl

 
 
Przystąpienie do  06.05.2024 do godziny 23:59
Złożenie rękojmi do 06.05.2024 do godziny 23:59
Rozpoczęcie e-licytacji 09.05.2024 godz. 13:00
Zakończenie e-licytacji 16.05.2024 godz. 13:00
 
 
Położenie nieruchomości:  
ul. Żuławska 58a,  80-059 Gdańsk   link do mapy
 
niezabudowane działki o nr 22/2 oraz 22/3 o łącznej powierzchni 0,0377ha (377 m2)
 
nr księgi wieczystej GD1G/00125303/9
 
 
Cena wywołania (2/3 sumy oszacowania) (Nie podlega VAT): 32 924,67 zł
Suma oszacowania: 49 387,00 zł
Rękojmia: 4 938,70 zł
 

na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja KM 431/21 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do  06.05.2024  do godz. 23:59

Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Przed licytacją wolno zobaczyć nieruchomość:  26.04.2024 r.   godz 10:00

po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Pouczenie
 

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 9867. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 9868. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto

E-licytacja rozpoczyna się w dniu wskazanym przez komornika sądowego. Dokładny czas rozpoczęcia opisany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

Jeżeli do e-licytacji nie przystąpił żaden licytant, w momencie rozpoczęcia staje się ona niedoszłą do skutku. E-licytacja skończy się przed czasem również w przypadku zaistnienia powodów, dla których komornik sądowy musiał ją anulować.

Planowany czas zakończenia e-licytacji zdefiniowany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

W e-licytacjach publikowanych od 1 lipca 2023 r. czas ich trwania może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia e-licytacji zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia e-licytacji podlega odroczeniu o kolejne 5 minut.

 

www.elicytacje.komornik.pl

 

Ułamkowa część nieruchomości 43,26 m2 ul. Łańcucka 4b/5, Gdańsk - PIERWSZY TERMIN 09.05.2024 e-licytacja

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)

pierwszy termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KM 574/21

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:

e-licytacje.komornik.pl

 
 
Przystąpienie do  06.05.2024 do godziny 23:59
Złożenie rękojmi do 06.05.2024 do godziny 23:59
Rozpoczęcie e-licytacji 09.05.2024 godz. 12:00
Zakończenie e-licytacji 16.05.2024 godz. 12:00
 
 
Położenie nieruchomości:  
ul. Łańcucka 4b/5,  80-809 Gdańsk   link do mapy
 
 
Parametry lokalu:
Powierzchnia [m2]  43,26
Pomieszczenia:
Pomieszczenia: pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, piwnica (4,95m2), lokal posiada balkon
Piętro: 1
Liczba pięter w budynku 4
Liczba pokoi 2
 
licytacji podlega 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
nr księgi wieczystej GD1G/00148268/8
wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi 4,821/610,311 GD1G/00108152/0
 
 
Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) (Nie podlega VAT): 163 875 zł
Suma oszacowania: 218 500 zł
Rękojmia (1/10 sumy oszacowania): 21 850 zł

 

na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja KM 574/21 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do  06.05.2024  do godz. 23:59 

Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Przed licytacją wolno zobaczyć nieruchomość: 26.04.2024 r.   09:00 – 09:15

po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Pouczenie
 

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 9867. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 9868. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto

E-licytacja rozpoczyna się w dniu wskazanym przez komornika sądowego. Dokładny czas rozpoczęcia opisany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

Jeżeli do e-licytacji nie przystąpił żaden licytant, w momencie rozpoczęcia staje się ona niedoszłą do skutku. E-licytacja skończy się przed czasem również w przypadku zaistnienia powodów, dla których komornik sądowy musiał ją anulować.

Planowany czas zakończenia e-licytacji zdefiniowany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

W e-licytacjach publikowanych od 1 lipca 2023 r. czas ich trwania może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia e-licytacji zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia e-licytacji podlega odroczeniu o kolejne 5 minut.

 

www.elicytacje.komornik.pl

 

 

 

 

Ułamkowa część nieruchomości 42,8 m2 ul. Rubinowa 2/4, Gdańsk - PIERWSZY TERMIN 11.01.2024 e-licytacja - SPRZEDANA

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
pierwszy termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

ul. Rubinowa 2/4, 80-033 Gdańsk, powierzchnia lokalu 42,80 m² (KM 836/17 )

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:

e-licytacje.komornik.pl

Przystąpienie do  08.01.2024  do godz. 23:59
Złożenie rękojmi do 08.01.2024  do godz. 23:59
Rozpoczęcie e-licytacji 11.01.2024 godz. 11:00
Zakończenie e-licytacji 18.01.2024 godz. 11:00
 
 
Położenie nieruchomości:  
ul. Rubinowa 2/4   80-033 Gdańsk   link do mapy
 
Parametry lokalu:
Powierzchnia [m2]  42,80
Pomieszczenia: kuchnia, łazienka, balkon, piwnica (3,10m2)
Piętro: 1
Liczba pięter w budynku 4
Liczba pokoi 2
 
licytacji podlega 2/3 niewydzielonej części nieruchomości
nr księgi wieczystej GD1G/00167847/0
 
 
Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) (Nie podlega VAT): 151 000,50 zł
Suma oszacowania: 201 334,00 zł
Rękojmia: 20 133,40 zł

 

na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja KM 836/17 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do  08.01.2024  do godz. 23:59 

Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Przed licytacją wolno zobaczyć nieruchomość: 05.01 – 05.01.2024 r.   11:00 – 11:00

po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Pouczenie
 

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 9867. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 9868. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto

E-licytacja rozpoczyna się w dniu wskazanym przez komornika sądowego. Dokładny czas rozpoczęcia opisany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

Jeżeli do e-licytacji nie przystąpił żaden licytant, w momencie rozpoczęcia staje się ona niedoszłą do skutku. E-licytacja skończy się przed czasem również w przypadku zaistnienia powodów, dla których komornik sądowy musiał ją anulować.

Planowany czas zakończenia e-licytacji zdefiniowany jest w szczegółach e-licytacji oraz w treści obwieszczenia o e-licytacji.

W e-licytacjach publikowanych od 1 lipca 2023 r. czas ich trwania może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia e-licytacji zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia e-licytacji podlega odroczeniu o kolejne 5 minut.

 

www.elicytacje.komornik.pl

 

Działki niezabudowane ul Rybacka, Nowa Wieś Przywidzka - PIERWSZY TERMIN - licytacja w trybie uproszczonym 25.10.2023 - SPRZEDANE

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie UPROSZCZONYM (licytacja w kancelarii komorniczej)
pierwszy termin

 

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej licytacji w trybie uproszonym:
25-10-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 513 (5 piętro) 

Oględziny nieruchomości: 11.10.2023 w godz. 10-11

Położenie nieruchomości:  

  1. Roztoka ,Nowa Wieś Przywidzka,  83-047 Przywidz

Opis nieruchomości:

Działka nr 110/5 o powierzchni 0,2637ha oraz działka nr 110/6 o powierzchni 0,1005ha. Działki są niezabudowane, o płaskim terenie w kształcie prostokąta, w planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki przylegają do drogi publicznej ul. Rybackiej. Jest to droga gruntowa utwardzona. Leżą również przy drodze wewnętrznej, stanowiącej działki gruntu nr 110/21, 110/22 i 110/23 (dostęp do drogi wewnętrznej nie jest jednak uregulowany prawnie). Uzbrojenie wzdłuż ulicy Rybackiej przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna. W niedalekiej odległości przebiega sieć elektroenergetyczna.

nr Księgi wieczystej:  GD1G/00316891/3

Suma oszacowania:
206 000 zł

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania):
154 500 zł

Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmia:
20 600 zł
na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035   tytułem: rękojmia licytacja GKM 72/21 oraz dane licytanta 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (czyli do 24.10.2023). Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank 59249000050000450043196035

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do licytacji.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Komornik Sądowy

Maciej Wojtczak

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 1013 § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.

Zgodnie z art.  954 kpc

Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Zgodnie z art.  8671 kpc

  • 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
    §  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
    §  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
    §  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z art.  867kpc
§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zgodnie z art.  871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

 

www.licytacje.komornik.pl

Lokal spółdzielczo - własnościowy 36 m2 ul. Turkusowa 2/5, Gdańsk - PIERWSZY TERMIN 21.09.2023 - SPRZEDANY

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
pierwszy termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

ul. Turkusowa 2/5, 80-022 Gdańsk, powierzchnia lokalu 36 m² (KM 2385/20)

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:
e-licytacje.komornik.pl

 
 
Przystąpienie do  18.09.2023 23:59
Złożenie rękojmi do 18.09.2023 23:59
Rozpoczęcie e-licytacji 21.09.2023 10:00
Zakończenie e-licytacji 28.09.2023 10:00
 
 
Położenie nieruchomości:  

ul. Turkusowa 2/5, 80-022 Gdańsk

Parametry lokalu
 
Powierzchnia [m2]  36.00
Pomieszczenia: kuchnia, łazienka
Piętro 0
Liczba pięter w budynku 4
Liczba pokoi 2

nr KW GD1G/00290214/5.  link do mapy

 

Suma oszacowania:
249 000 zł

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania):
186 750 zł

Rękojmia:
24 900 zł
na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja KM 2385/20 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do 18.09.2023 23:59  Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Przed licytacją wolno zobaczyć nieruchomość 14.09.2023 r. godz 13:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

www.licytacje.komornik.pl

 

 

Lokal mieszkalny 36,9 m2 ul. Perłowa 4/7, Gdańsk - PIERWSZY TERMIN 21.09.2023 - SPRZEDANY

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
pierwszy termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

ul. Perłowa 4/7, 80-024 Gdańsk, powierzchnia lokalu 36,9 m² (KM 4005/16)

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:
e-licytacje.komornik.pl

Przystąpienie do licytacji do        18.09.2023 23:59
Złożenie rękojmi do                     18.09.2023 23:59
Rozpoczęcie e-licytacji                 21.09.2023 11:00
Zakończenie e-licytacji                 28.09.2023 11:00
 
 

Położenie nieruchomości:  
ul. Perłowa 4/7, 80-024 Gdańsk

lokal mieszkalny o powierzchni 36,90m2

składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,90m2

nr KW GD1G/00209008/4.  link do mapy

 

Suma oszacowania:
250 000 zł

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania):
187 500 zł

Rękojmia:
25 000 zł
na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja KM 4005/16 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do 18.09.2023  Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Przed licytacją wolno zobaczyć nieruchomość 14.09.2023 r. godz 14:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

 

 

 

Dom w zabudowie szeregowej ul. Aliny Pieńkowskiej 37 Gdańsk - TERMIN ZNIESIONY

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
termin ZNIESIONY

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

UWAGA ZNIESIENIE TERMINU LICYTACJI

 

ul. Pieńkowskiej 37   80-180 Gdańsk, powierzchnia domu 143 m² (GKM 41/19)

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:
04.01.2023 o godz. 12:00  na portalu e-licytacje.komornik.pl

Data zakończenia e-licytacji:
11.01.2023 o godz. 12:00

 

Położenie nieruchomości:  
ul. Aliny Pieńkowskiej 37   80-180 Gdańsk

działka gruntu 930/30 (obręb 303s)
nr KW GD1G/00211257/1  link do mapy

powierzchnia gruntu 313 m²

powierzchnia domu 143 m²

 

Suma oszacowania:
694 000 zł

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania):
520 500 zł

Rękojmia:
69 400 zł
na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja GKM 41/19 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do 02.01.2023  Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 11:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 930/30 (obręb 303s), o powierzchni 313 m2, zlokalizowana w miejscowości Gdańsk, ul. Pienkowskiej 37. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00211257/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 143,00 m2. Wycena swoim zakresem obejmuje prawo własności do w/w nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi gruntu.

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem

Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, wybudowany w nowoczesnej technologii. Rok budowy: 2011. Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (parter, 1 piętro i poddasze użytkowe ze skosami). Budynek nie posiada podpiwniczenia.
Układ funkcjonalny pomieszczeń: Na parterze salon z aneksem kuchennym i ogrodem zimowym i kominkiem, przedpokój, WC, garaż. Na 1 piętrze 2 sypialnie, sypialnia z odrębną garderobą i łazienką z WC, przedpokój, łazienka z WC. Na poddaszu jedno niewygrodzone pomieszczenie.
Parametry powierzchniowe budynku: pierwotna powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 122,5 m2. Po adaptacji poddasza na cele mieszkalne powierzchnia użytkowa wynosi 143 m2. Dodatkowo w bryle budynku znajduje się garaż oraz ogród zimowy o powierzchni 12 m2.
Stan techniczno-użytkowy budynku: Budynek utrzymany dobrym stanie technicznoużytkowym, wymagający miejscowego odświeżenia.
Konstrukcja: budynek murowany z pustaków ceramicznych. Budynek ocieplony i otynkowany. Ogród zimowy wykonany z konstrukcji aluminiowej szklony szkłem zespolonym.
Stropy: stropy żelbetowe monolityczne typu Filigran, schody wykonane w konstrukcji drewnianej.
Dach: dach wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.
Pokrycie ścian: gładź szpachlowa, farba emulsyjna, w pomieszczeniach sanitarnych i płytki ceramiczne.
Pokrycie podłóg: parkiet drewniany, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne.
Stolarka okienna: z profil PCV, na poddaszu okna połaciowe drewniane.
Stolarka drzwiowa: płytowa, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
Instalacje: elektryczna, gazowa, wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizacyjna do sieci miejskiej, C.O i C.W z własnej kotłowni gazowej.
Wyposażenie: łazienki i WC (wanny, kabiny prysznicowe, miski ustępowe, umywalki), kuchnia (trwała zabudowa kuchenna), grzejniki konwektorowe/płytowe, w pomieszczeniach sanitarnych drabinkowe.
Działka zagospodarowana, z urządzoną zielenią oraz tarasem. Ścieżki wewnętrzne i podjazdy wyłożone kostką brukową i płytami betonowymi ażurowymi. Teren ogrodzony od zaplecza budynku (ogrodzenie panelowe).
Budynek znajduje się na odgrodzonym osiedlu z ochroną, wybudowanym w spójnej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej.
Dostęp do drogi publicznej ul. Kampinowskiej, utwardzonej nawierzchnią asfaltową w dobrym stanie technicznym odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (ul. Pieńkowskiej).

www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

RUCHOMOŚCI 

 

Samochód osobowy Volvo - Pierwszy termin

Data i miejsce PIERWSZEJ licytacji:
07.09.2022 o godz. 11:00 pod adresem: ul. Burzyńskiego 12/5, 80-462 Gdańsk

Suma oszacowania:
5.000 zł

Cena wywołania:
3.750 zł

Rękojmia: (1/10 sumy oszacowania)
500 zł
w kasie Kancelarii lub na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

w nazwie przelewu: licytacja ruchomości  KMP 5/22 i dane licytanta

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2022 o godz. 11:00 pod adresem: ul. Burzyńskiego 12/5, 80-462 Gdańsk , odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

 

[RĘKOJMIA]: Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank S.A. 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

[ZAPŁATA CENY]: Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2]kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Wojtczak

 

Jacht żaglowy - SPRZEDANY

Data i miejsce DRUGIEJ licytacji:
19.05.2021 o godz. 12:00 na terenie Polskiego Klubu Morskiego, ul. Stara Twierdza 12, 80-551 Gdańsk

Suma oszacowania:
20 418,00 zł

Cena wywołania (1/2 wartości szacunkowej):
10 209,00 zł

Rękojmia: (1/10 sumy oszacowania)
2 042 zł
w kasie Kancelarii lub na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

w nazwie przelewu: licytacja ruchomości KM 251/18 i dane licytanta

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2021 o godz. 12:00 pod adresem: na terenie Polskiego Klubu Morskiego pod adresem, ul. Stara Twierdza 12, 80-551 Gdańsk, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

NAZWA RUCHOMOŚCI

Jacht żaglowy o nazwie “Józek”, typ T3, rok bud. 1995, nr rej. POL 6894, data pierwszej rejestracji 16.08.2007r., główny materiał kadłuba – drewno, wym.: dł. 7,5m, szer. 2,25m

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

[RĘKOJMIA]: Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank S.A. 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

[ZAPŁATA CENY]: Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2]kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny