LICYTACJE

LICYTACJE RUCHOMOŚCI   LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

e-licytacje 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 

Dom w zabudowie szeregowej ul. Aliny Pieńkowskiej 37 Gdańsk - PIERWSZY TERMIN

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
w trybie ELEKTRONICZNYM (e-licytacja)
pierwszy termin

OBWIESZCZENIE O e-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

UWAGA ZMIANA TERMINU LICYTACJI

 

ul. Pieńkowskiej 37   80-180 Gdańsk, powierzchnia domu 143 m² (GKM 41/19)

Data i miejsce rozpoczęcia pierwszej e-licytacji:
04.01.2023 o godz. 12:00  na portalu e-licytacje.komornik.pl

Data zakończenia e-licytacji:
11.01.2023 o godz. 12:00

 

Położenie nieruchomości:  
ul. Aliny Pieńkowskiej 37   80-180 Gdańsk

działka gruntu 930/30 (obręb 303s)
nr KW GD1G/00211257/1  link do mapy

powierzchnia gruntu 313 m²

powierzchnia domu 143 m²

 

Suma oszacowania:
694 000 zł

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania):
520 500 zł

Rękojmia:
69 400 zł
na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

tytułem: rękojmia licytacja GKM 41/19 oraz dane licytanta 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu- czyli do 02.01.2023  Art. 964 kpc nie stosuje się. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Po tym terminie rękojmia zostanie zwrócona i nie będzie można przystąpić do e-licytacji.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 11:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 930/30 (obręb 303s), o powierzchni 313 m2, zlokalizowana w miejscowości Gdańsk, ul. Pienkowskiej 37. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00211257/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 143,00 m2. Wycena swoim zakresem obejmuje prawo własności do w/w nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi gruntu.

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem

Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, wybudowany w nowoczesnej technologii. Rok budowy: 2011. Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (parter, 1 piętro i poddasze użytkowe ze skosami). Budynek nie posiada podpiwniczenia.
Układ funkcjonalny pomieszczeń: Na parterze salon z aneksem kuchennym i ogrodem zimowym i kominkiem, przedpokój, WC, garaż. Na 1 piętrze 2 sypialnie, sypialnia z odrębną garderobą i łazienką z WC, przedpokój, łazienka z WC. Na poddaszu jedno niewygrodzone pomieszczenie.
Parametry powierzchniowe budynku: pierwotna powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 122,5 m2. Po adaptacji poddasza na cele mieszkalne powierzchnia użytkowa wynosi 143 m2. Dodatkowo w bryle budynku znajduje się garaż oraz ogród zimowy o powierzchni 12 m2.
Stan techniczno-użytkowy budynku: Budynek utrzymany dobrym stanie technicznoużytkowym, wymagający miejscowego odświeżenia.
Konstrukcja: budynek murowany z pustaków ceramicznych. Budynek ocieplony i otynkowany. Ogród zimowy wykonany z konstrukcji aluminiowej szklony szkłem zespolonym.
Stropy: stropy żelbetowe monolityczne typu Filigran, schody wykonane w konstrukcji drewnianej.
Dach: dach wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.
Pokrycie ścian: gładź szpachlowa, farba emulsyjna, w pomieszczeniach sanitarnych i płytki ceramiczne.
Pokrycie podłóg: parkiet drewniany, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne.
Stolarka okienna: z profil PCV, na poddaszu okna połaciowe drewniane.
Stolarka drzwiowa: płytowa, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
Instalacje: elektryczna, gazowa, wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizacyjna do sieci miejskiej, C.O i C.W z własnej kotłowni gazowej.
Wyposażenie: łazienki i WC (wanny, kabiny prysznicowe, miski ustępowe, umywalki), kuchnia (trwała zabudowa kuchenna), grzejniki konwektorowe/płytowe, w pomieszczeniach sanitarnych drabinkowe.
Działka zagospodarowana, z urządzoną zielenią oraz tarasem. Ścieżki wewnętrzne i podjazdy wyłożone kostką brukową i płytami betonowymi ażurowymi. Teren ogrodzony od zaplecza budynku (ogrodzenie panelowe).
Budynek znajduje się na odgrodzonym osiedlu z ochroną, wybudowanym w spójnej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej.
Dostęp do drogi publicznej ul. Kampinowskiej, utwardzonej nawierzchnią asfaltową w dobrym stanie technicznym odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (ul. Pieńkowskiej).

www.licytacje.komornik.pl

 

 

RUCHOMOŚCI 

 

Samochód osobowy Volvo - Pierwszy termin

Data i miejsce PIERWSZEJ licytacji:
07.09.2022 o godz. 11:00 pod adresem: ul. Burzyńskiego 12/5, 80-462 Gdańsk

Suma oszacowania:
5.000 zł

Cena wywołania:
3.750 zł

Rękojmia: (1/10 sumy oszacowania)
500 zł
w kasie Kancelarii lub na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

w nazwie przelewu: licytacja ruchomości  KMP 5/22 i dane licytanta

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2022 o godz. 11:00 pod adresem: ul. Burzyńskiego 12/5, 80-462 Gdańsk , odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

 

[RĘKOJMIA]: Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank S.A. 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

[ZAPŁATA CENY]: Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2]kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Wojtczak

 

Jacht żaglowy - SPRZEDANY

Data i miejsce DRUGIEJ licytacji:
19.05.2021 o godz. 12:00 na terenie Polskiego Klubu Morskiego, ul. Stara Twierdza 12, 80-551 Gdańsk

Suma oszacowania:
20 418,00 zł

Cena wywołania (1/2 wartości szacunkowej):
10 209,00 zł

Rękojmia: (1/10 sumy oszacowania)
2 042 zł
w kasie Kancelarii lub na konto Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

w nazwie przelewu: licytacja ruchomości KM 251/18 i dane licytanta

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2021 o godz. 12:00 pod adresem: na terenie Polskiego Klubu Morskiego pod adresem, ul. Stara Twierdza 12, 80-551 Gdańsk, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

NAZWA RUCHOMOŚCI

Jacht żaglowy o nazwie “Józek”, typ T3, rok bud. 1995, nr rej. POL 6894, data pierwszej rejestracji 16.08.2007r., główny materiał kadłuba – drewno, wym.: dł. 7,5m, szer. 2,25m

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

[RĘKOJMIA]: Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Alior Bank S.A. 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

[ZAPŁATA CENY]: Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2]kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny